ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ

1. Insanable รักษาไม่ได้

2. Insanableness การที่จะรักษาให้หายไม่ได้

3. Insanably อย่างที่จะรักษาให้หายไม่ได้

4. Ins-and-outs รายละเอียดโดยตลอด

5. Insane สติไม่ดี

6. Insanely อย่างที่มีสติไม่ดี

7. Insaneness ความมีสติไม่ดี

8. Insaniate ทำให้วิกลจริต

9. Insanitary ไม่ถูกอนามัย

10. Insanitation สภาพการสาธารณสุขไม่ดี

11. Insanity สติฟั่นเฟือน, วิกลจริต

12. Insensibly โดยไม่รู้สึกตัว

13. Insidiously โดยอาการที่จะคิดทำร้ายเสมอ

14. Matronly ซึ่งสูงอายุ

15. Morbose เป็นโรค

16. Morbillious แห่งโรคหัด

17. Morbill โรคหัด

18. Nosed จมูกไว

19. Noseless ไม่มีจมูก

20. Smelling การดม

21. Snite เข็ดขี้มูก

22. Snivel ขี้มูก

23. Soreness ความเจ็บปวด

24. Sorely ด้วยความเจ็บปวด

25. Sore-head หงุดหงิด

26. Footsore เจ็บเท้า

27. Spewy ชื้นมาก

28. Splint เฝือก

29. Sternum กระดูกหน้าอก

30. Sternutation จาม

31. Sternutatory ทำให้จาม

32. Sterilization การทำให้เป็นหมัน

33. Sterilize ทำให้เป็นหมัน

34. Sterility ความเป็นหมัน

35. Sterile หมัน

36. Stone-deaf หูหนวก

37. Stone-jug กระดูก

38. Weep ร้องไห้

39. Nosey ซึ่งมีจมูกใหญ่

40. Nosography คำอธิบายเรื่องโรค

41. Nosological ซึ่งเกี่ยวกับโรคต่างๆ

42. Hippiatrio แห่งการรักษาโรคม้า

43. Hippiatrist หมอรักษาม้า

44. Hippiatry การรักษาม้า

45. Grog-blossoms เม็ดแดงๆขึ้นตามจมูกของนักดื่มจัด

46. Infilm หุ้มด้วยเยื่อบางๆ

47. Inoculable ปลูกฝีได้

48. Inoculate ปลูกฝี

49. Inoculation การปลูกฝี

50. Inoculative หรือ Inoculatory แห่งการปลูกฝี

51. Inoculator ผู้ปลูกฝี

52. Inodorate หรือ Inodorous ไม่มีกลิ่น

53. Inoperable ผ่าตัดไม่ได้

54. Insalivate เคล้าน้ำลาย

55. Insalivation การเคล้ากับน้ำลาย

56. Insalubrious ไม่เหมาะกับสุขภาพ

57. Insalubrity ความเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

58. Insalutary ไม่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพ

59. Splenetic แห่งม้าม

60. Splenic ซึ่งอยู่ในม้าม

61. Splenitis ม้ามอักเสบ

62. Splenology วิชาว่าด้วยม้าม

63. Splenotomy การผ่าตัดม้าม

64. Splenalgia ปวดม้าม

65. Spiration การหายใจ

66. Spermatic มีเชื้ออสุจิ

67. Spermatozoon ตัวน้ำอสุจิ

68. Spew อาเจียน

69. Spewer ผู้อาเจียน

70. Spiciness ความออกรสรุนแรง

71. Sod จืดชืด

72. Scrat กระเทย

73. Scant อดอยาก, ขาดแคลน

74. Scalp หนังหัว

75. Sanguinolent กระหายเลือด, เปื้อนเลือด, แห่งเลือด

76. Sanies หนองช้ำเลือด

77. Sanitarium โรงพยาบาลเล็กๆ

78. Sanitary แห่งอนามัย, สุขาภิบาล

79. Sanitation อนามัย, สุขาภิบาล

80. Sanguiferous ซึ่งมีเลือด

81. Sangufication การกลายเป็นเลือด

82. Sanguify กลายเป็นเลือด

83. Sanguine เกี่ยวกับเลือด

84. Sanguiness สีเลือด

85. Sanguineous เป็นเลือด

86. Sanguinity ความเป็นเลือด

87. Sanity ความปกติแห่งใจ

88. Sanatorium เรือนพยาบาล

89. Sanatory ซึ่งรักษาให้หาย

90. Salubrity ความไม่ขัดกับสุขภาพ

91. Salutariness ความปลอดภัยไม่มีโรค

92. Fruit Salt ยาถ่าย

93. Salt tears น้ำตาเค็ม

94. Salivate น้ำลายออก

95. Salivous แห่งน้ำลาย

96. Pyoemia โลหิตจาง

97. Putty ยาขัด

98. Putredinous เหม็น

99. Pustulant ซึ่งก่อให้เป็นฝี

100. Pustular เป็นฝี

101. Postulate เป็นฝี

102. Pustule ฝี

103. Pustulous ฝีขึ้นเต็ม

104. Purulence ความเป็นหนอง

105. Purulent กลัดหนอง

106. Sithe ถอนหายใจ

107. Sitology อาหารวิทยา

108. Sithomania เบื่ออาหาร หรือ Sitophobia

109. Vertiginous ทำให้เวียนศีรษะ

110. Vertigo ความเวียนศีรษะ

111. Vesicatory ยาทำให้เกิดผื่นคัน

112. Vesication การเกิดเป็นผื่นคัน

113. Visicate ทำให้เกิดเป็นผื่นคัน

114. Vesicant เป็นผื่นคัน

115. Vesicle กระเพาะ

116. Vertebra กระดูกสันหลัง

117. Vertebral แห่งกระดูกสันหลัง

118. Vertebral Foramen รูสันหลัง

119. Vertebrate มีกระดูกสันหลัง

120. Vermiculous หนอนเต็มไปหมด

121. Venomous มีพิษ

122. Venose แห่งเส้นโลหิต

123. Ventail เกราะกันคอ

124. Venule หลอดโลหิตดำเล็ก

125. Ventricles ห้องล่างของหัวใจ

126. Ventricose พุงโต, กลางป่อง

127. Ventricoseness ความพองโตตรงกลาง

128. Ventricosity ลักษณะพองโตตรงกลาง

129. Food Stuff อาหาร

130. Precordial ซึ่งอยู่ข้างหัวใจ

131. Privation ความแคลน

132. Ossuary ที่เก็บกระดูก

133. Osteal เป็นกระดูก

134. Palp แตะ, คลำ

135. Palpability ความจับคลำดูได้

136. Palpable จับคลำดูได้

137. Palpableness ความจับคลำดูได้

138. Palpate จับคลำตรวจดู

139. Palpation การจับคลำ

140. Palpebra หนังตา

141. Palpebral แห่งหนังตา

142. Palpebrate ซึ่งมีหนังตา

143. Panacea ยา

144. Panacea for all the ills ยารักษาโรคทุกชนิด

145. Plethora เลือดท่วม

146. Pleurisy เยื่อหุ้มปอดอักเสบ หรือ pleuritis

147. Pleuritic ซึ่งเยื่อหุ้มอักเสบ

148. Pocky เป็นฝีเต็ม

149. Rescuer ผู้ช่วยชีวิต

150. Salinity ความเค็ม

151. Sallow ซีดเหลือง

152. Sallowish ซีด

153. Salutary ไม่เจ็บไม่ไข้

154. Salubrious เหมาะกับอนามัย

155. Scalp ขี้รังแค

156. Sip ชิม, ลิ้มรส

157. Skinless ไม่มีหนัง

158. Skinned มีผิวหนัง

159. Malodorous ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

160. Malodour กลิ่นเหม็น

161. Lyery มีไขมันน้อย

162. Lymph น้ำเหลือง

163. Lymphadenitis ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

164. Lymphadenoid คล้ายต่อมน้ำเหลือง

165. Lymphadenoma โรคต่อมน้ำเหลืองงอก

166. Lymphagogue ยาขับน้ำเหลือง

167. Lymphangial แห่งหลอดน้ำเหลือง

168. Lymphangitic แห่งหลอดน้ำเหลืองอักเสบ

169. Lymphangitis หลอดน้ำเหลืองอักเสบ

170. Lymphatic gland ต่อมน้ำเหลือง

171. Lymphoid แห่งน้ำเหลือง

172. Lymphotogy การศึกษาว่าด้วยระบบน้ำเหลือง

173. Lymphoma เนื้องอกประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง

174. Lymphous คล้ายน้ำเหลือง

175. Lymphuria ลิวฟิวเรีย น้ำเหลืองมีในปัสสาวะ

176. Lymphy เป็นน้ำเหลือง

177. Lyncean ตาไว

178. Lysis การที่โรคค่อยๆหายไป

179. Lyssa โรคกลัวน้ำ

180. Lyssic แห่งโรคกลัวน้ำ

181. Lyssophobia ความกลัวโรคกลัวน้ำ

182. Lyterian แห่งการคอยหายแห่งโรค

183. Lytic แห่งการหายแห่งโรค

184. Ossify กลายเป็นกระดูก

185. Orphan กำพร้า

186. Infecundity ความเป็นหมัน

187. Infectious ซึ่งติดต่อเชื้อโรค

188. Infectiveness ความติดต่อกันได้

189. Infector ผู้นำเชื้อติดต่อมาให้

190. Infectivity สภาพซึ่งติดต่อกันได้

191. Intervein ซึ่งพันด้วยหลอดโลหิตดำ

192. Infantile paralysis โรคอัมพาตเด็ก

193. Intervascular ระหว่างเส้นเลือด

194. Interveneinal ระหว่างหลอดโลหิตดำ

195. Infection การติดต่อ

196. Infectedness การที่ได้รับเชื้อติดต่อกัน

197. Infected ซึ่งได้รับเชื้อติดต่อกัน

198. Infectant ซึ่งทำให้ติดต่อ

199. Infect ติดต่อ (เชื้อโรค)

200. Infectuous ซึ่งติดต่อ

201. Osteology วิชาว่าด้วยกระดูก

202. Osseous ซึ่งเป็นกระดูก

203. Ossicle กระดูก

204. Ossiferous ซึ่งมีกระดูก

205. Ossific เป็นกระดูก

206. Ossification การเป็นกระดูกขึ้น

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough